Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C502_V1

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Tratamos os seus datos coa finalidade de xestionar e xustificar a retirada de diverso material de protección fronte ao Covid-19.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos mentras sexan obrigatorios en virtude da normativa que sexa de aplicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se prevé a comunicación dos seus datos a ningunha entidade agás ás que legalmente esteamos obrigados pola normativa de aplicación.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás