Estrutura Directiva | Representación Institucional | Consello Asesor

A Confederación de Empresarios de Lugo, como organización que representa ás empresas da provincia de Lugo, conta con voz e voto en diferentes institucións públicas e privadas, a través das que se configura como interlocutor indispensable en todos aqueles ámbitos nos que teña que escoitarse a opinión do empresariado lucense.

Entroutras, a CEL representa aos empresarios de Lugo nas seguintes entidades:

  • CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
  • CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)
  • CEG (Confederación de Empresarios de Galicia)
  • ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Órganos Consultivos: Comisión Consultiva INSS, Comisión Ejecutiva ISMA, Comisión Mixta Provincial de Coordinación de la Seguridad Privada, Comisión Provincial para el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, Comisión Ejecutiva Autonómica del Ministerio de Trabajo…)
  • XUNTA DE GALICIA (Órganos Consultivos: Consello Económico e Social de Galicia, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral –ISSGA-, Comisión de Enfermidades Profesionais, Comisión Galega de Seguridade Industrial, Comisións Sectoriais de Cualificacións Profesionais, Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, Consello Escolar de Galicia, Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo, Consello Galego de Meido Ambiente, Consello Galego de Relacións Laborais, Consello Galego de Inmigración, Consello Galego de Saúde, Consello Galego de Servicios Sociais, Consello Galego de Seguridade Alimentaria, Comité Provincial de Emprego e Seguimento da Contratación Laboral…)
  • OTRAS REPRESENTACIONES: Fundación CEL- Iniciativas por Lugo, Fundación Feiras y Exposiciones de Lugo, Fundación Campus de Lugo, Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Lugo, Fundación EXPOMAR, AFIGAL, Consello Social de la Universidad, Fundación Galega de Formación para o Traballo, Órganos Consultivos Concello de Lugo, Órganos Consultivos Concello de Monforte...)