Voltar atrás

Escrito o:

IVE de Caixa

A partir da próxima semana, o día 1 de xaneiro de 2014, entra en vigor o Réxime Especial do Criterio de Caixa, habilitado a través da Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, de carácter optativo e que abre a posiblidad, para os empresarios que se decidan por este sistema, de non ingresar o IVE devengado até o momento de cobro efectivo total ou parcial do importe das facturas.

Poden acollerse a este sistema aqueles empresarios ou profesionais cuxo volume de operacións durante o ano natural non supere os 2 millóns de euros, e que non efectuasen cobros en efectivo dun mesmo cliente que superen os 100.000 euros, tamén durante o ano natural.

O interesado poderá optar por este réxime especial cando presente a declaración censal de comezo de actividade, ou no mes de decembro anterior ao comezo do ano natural en que deba sufrir efectos. A opción por este sistema enténdese prorrogada até a renuncia expresa ao mesmo ou a expulsión (renuncia que se efectuará presentando unha declaración censal durante o mes de decembro anterior ao comezo do ano natural no que deba fornecer efectos, e por un prazo mínimo de 3 anos).

Funcionamento

Co réxime especial de criterio de caixa o IVE se devengará no momento do cobro total ou parcial do importe da factura por parte do empresario ou profesional. Con todo, se a factura segue sen cobrar o 31 de decembro do ano seguinte ao que se realizou a operación, nesa data producirase a súa deveño igualmente e o empresario terá que ingresalo, aínda que non se cobrou.

A maiores, o dereito á dedución do IVE soportado nace tamén no momento do pago total ou parcial do importe da factura e, se esta non se produce, a 31 de decembro do ano seguinte a aquel no que se realizou a operación. Isto é así tanto para o empresario que opta por este réxime especial como para os seus clientes, aínda que non optasen polo criterio de caixa, polo que todos haberán de coñecer o seu funcionamento e as obrigacións que leva.

Para máis información ou asesoramento sobre o Réxime Especial do Criterior de Caixa, contactar co Departamento Económico - Fiscal da CEL.

Consulta un documento máis amplo sobre este réxime na nosa sección de Documentación.