Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E73_C3_V16

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

  • Identidade: Asociación Provincial del Servicio de Asistencia Técnica de Electrodomésticos
  • CIF: G27164524
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: arelu@arelu.com

 

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Recollemos os seus datos coa finalidade de tener autorización para adebedar na súa conta os importes que correspondan en virtude da nosa relación..

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente e polo prazo legalmente exigido trala supresión dos datos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos de carácter persoal serán comunicados á CEL, na súa calidade de encargada do tratamento e os estrictamente necesarios ás nosas entidades financieiras durante o proceso de xestión de remesas de recibos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou notros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

 

Imprimir

Voltar atrás