Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C35_V2

Quen é o responsable do tratamiento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es
     

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) é a entidade titular da axencia privada de colocación nº 1200000030, autorizada polo SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), e cuia actividade está regulada polo Real Decreto 1796/2010, de 30 de decembro, publicado no BOE de 31 de deciembro.

Os datos recollidos neste formulario sirven única e exclusivamente como autorización para tratar os datos do/da menor á que representa segundo as normas que rixen ás axencias privadas de colocación. No propio formulario de demanda de emprego se informa dos fins e destinatarios dos datos do/da demandante.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos indefinidamente ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non serán comunicados a ningunha entidade nin persoa física, agás que algunha autoridade puntualmente poida esixilo legalmente.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos persoais, obtidos neste ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade do seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada únicamente en tratamientos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás