Voltar atrás

Escrito o:

Guía e test | Autoavaliación preventiva para teletraballo

O Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece nun Artigo 5 o "Carácter preferente do traballo a distancia", e que "co obxectivo de facilitar o exercicio da modalidade de traballo a distancia naqueles sectores, empresas ou postos de traballo nas que non estivese prevista até o momento, entenderase cumprida a obrigación de efectuar a avaliación de riscos, nos termos previstos no artigo 16 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, con carácter excepcional, a través dunha autoevaluación realizada voluntariamente pola propia persoa traballadora".

Facilitamos ao final desta entrada guía para realizar esta autoavaliación, así como modelo de test.

Imprimir

Voltar atrás