Voltar atrás

Escrito o:

COMUNICADO CEL ANTE O COVID-19

Desde a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) sumámonos ao comunicado de CEOE e CEPYME, declarando o noso total apoio ao Goberno e a Xunta de Galicia, os equipos sanitarios e as Forzas e Corpos de Seguridade na loita contra o COVID-19, garantindo a máxima colaboración do tecido empresarial lucense para o cumprimento con responsabilidade os mandatos que implica o estado de alarma decretado.

Así mesmo, compartimos o exposto por CEOE e CEPYME no seu comunicado ao pé da letra e no seguinte sentido:

"Mentres confiamos en que as medidas adoptadas no Consello de Ministros extraordinario do pasado sábado sexan eficaces para garantir a saúde de todos os cidadáns, como algo absolutamente prioritario, e para retomar canto antes a normalidade en todo o territorio nacional, instamos tamén ao Goberno a que na súa reunión do próximo martes adóptense as medidas urxentes que os empresarios expuxeron nos últimos días ao Executivo.

A situación de excepcionalidade económica polo COVID-19 esixe unha resposta ampla desde as institucións nacionais e desde a UE. O Goberno de España ten que pór en marcha mecanismos útiles e rápidos que garantan a liquidez ás empresas, especialmente ás pequenas e medianas e aos autónomos, para evitar a súa quebra inmediata e que poidan manter a actividade protexendo o emprego, e por iso insistimos neste tres aspectos:

Precísanse medidas urxentes de índole laboral, como se recolle no acordo subscrito entre empresarios e sindicatos, en especial a simplificación e axilización dos procedementos nos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTEs) con efecto retroactivo e o recoñecemento en situacións como o actual estado de alarma dunha forza maior para a súa presentación.

Ademais, demandamos que, ante a falta de liquidez provocada pola inactividade, suspéndase a obrigación de pago das cotizacións por parte da empresa, mentres que, ao lado da persoa traballadora, contémplese o acceso á protección por desemprego sen esixir período de carencia e sen prexuízo do recoñecemento de futuras prestacións por desemprego.

Consideramos tamén imprescindible facilitar a realización do teletrabajo entendendo por cumprida a obrigación das empresas de avaliar os riscos coa autoevaluación realizada polo propio traballador.

Un segundo aspecto é o dos adiamentos e fraccionamientos de pago de maneira automática e sen intereses por un prazo suficiente para todos os pagos tributarios que teñan que realizar as empresas que sufrisen de forma significativa unha caída nos seus ingresos ou un incremento dos gastos en 2020 polo COVID-19.

Neste sentido, o colectivo dos autónomos atópase nunha situación especialmente difícil que require tamén unha suspensión das cotizacións sociais, o abono das baixas desde o primeiro día e a articulación dunha prestación por cesamento a cargo dun fondo extraordinario.

Por último, é absolutamente necesario e urxente pór en marcha unha liña de avais públicos suficiente que facilite o acceso ao crédito por parte das empresas, especialmente de pemes e autónomos, e que as Administracións Públicas abonen de inmediato aos seus provedores as facturas pendentes e as que reciban, sen sequera esgotar os prazos que fixa a Lei de morosidade, así como que se aceleren as devolucións tributarias pendentes.

Queremos deixar claro que compartimos co Goberno que se trata dunha crise que é preciso abordar con sentido de Estado, máis aló das diferenzas territoriais e ideolóxicas, e na que toda a sociedade española debe permanecer unida.

Tamén queremos pór en valor o inestimable traballo que está a levar a cabo o equipo humano que sostén nestes momentos a sanidade tanto pública como privada, e insistir en que España conta cun dos mellores sistemas sanitarios do mundo para afrontar esta crise.

A clave dun país son as súas empresas e cando sexamos capaces de vencer esta epidemia, debemos ser capaces tamén de volver á normalidade como país, recuperando canto antes a actividade económica?.

Habemos de engadir, ademais, que estas medidas son especialmente urxentes e necesarias en territorios xa castigados pola crise e a localización xeográfica en canto ao seu desenvolvemento socioeconómico, como é o caso de Lugo.

Medidas internas CEL

Por outra banda, e ante a situación actual provocada pola epidemia de coronavirus COVID-19 e vistas as medidas adoptadas e propostas desde o Goberno Central e a Xunta de Galicia, a Confederación de Empresarios de Lugo pon en marcha a partir de mañá, día 16 de marzo, un Protocolo de Continxencia con actuacións que buscan ?garantir a saúde e a seguridade do persoal da CEL e das persoas ás que atendemos, sendo esta a absoluta prioridade nestes momentos".

No entanto, este Protocolo establécese "dando total continuidade aos servizos da CEL que resultan imprescindibles e en especial en determinadas áreas de asesoramento, sendo conscientes de que son máis necesarios que nunca para as nosas empresas". Neste sentido, a CEL establece as seguintes medidas:

1. Reunións, actos, xornadas e viaxes. Cancélanse todas as viaxes e as reunións presenciais dentro e fóra da CEL, salvo aquelas especificamente autorizadas. Utilizaranse sistemas telemáticos no seu lugar cando sexa posible.

2. Salas de reunións e aulas. En relación co anteriormente disposto e as indicacións gobernamentais, cancélase a cesión de aulas e salas de reunións, para evitar concentración de persoas, ata que a alerta epidemiolóxica se solvente.

3. Apertura oficinas. A CEL está a implantar as ferramentas necesarias para poder activar o teletrabajo cando sexa necesario. Por tanto, restrínxese ao máximo a atención presencial. No entanto, as consultas dos servizos de asesoramento ás empresas e Asociacións continuaranse atendendo como sempre, pero preferiblemente a través de teléfono ou correo electrónico. En caso de necesitar atención presencial, requirirase establecer cita previa a través do número de teléfono 982 23 11 50 ou do email sedecentral@cel.es, ou dos mails de contacto de cada departamento cos que as empresas se relacionan habitualmente. As oficinas centrais (Praza de Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta), por tanto, permanecerán abertas no seu horario habitual pero só atenderase presencialmente a aquelas persoas que previamente o solicitaron.

O Centro de Formación / Axencia de Colocación permanecerá pechado a partir do luns 16 de marzo de 2020. No entanto, poderá contactarse coa súa persoal vía telefónica no horario de oficina habitual de oficinal (número de teléfono 982 28 40 15).

4. Outras normas preventivas. No caso de atención presencial nas oficinas (tal e como se sinalou, excepcional e previa cita), recoméndase o seguimento estrito das normas de hixiene persoal establecidas polas autoridades sanitarias:

- Estornudar ou toser sobre panos desechables e/ou pondo o cóbado por diante

- Lavarse as mans con frecuencia

- Utilización frecuente de xel hidroalcohólico cando estea dispoñible

- Ventilar o lugar de traballo

- Nas citas que sexan obrigatoriamente presenciais, manterase unha distancia mínima dun metro entre persoa e persoa.

A CEL reitera que, como sempre, está a disposición das empresas e das súas necesidades e que, a pesar de que a excepcional situación require de medidas excepcionais, garantirase a atención necesaria a todos os asociados.