Voltar atrás

Escrito o:

A Asociación da Madeira avoga polo acordo para compatibilizar o uso de vías públicas e a actividade forestal

A Asociación de Empresarios de 1ª Transformación da Madeira de Lugo sinala que é necesario que desde as administracións públicas apóiese ás empresas forestais no exercicio da súa actividade, polo peso do sector na provincia, pola súa capacidade de xeración de emprego e riqueza e polo papel que cumpre este sector produtivo na fixación da poboación á súa contorna nunha provincia cada vez máis envellecida e despoblada.

Neste sentido, sinala que as empresas madeireiras son responsables coa súa contorna e esixentes nesta materia, polo que impor gravames e trámites moitas veces inasumibles para estas unicamente supón un lastre que mina a actividade económica dunha provincia cuxo tecido industrial é xa escaso.

É por iso, que avoga pola negociación e o acordo coas administracións, a fin de compatibilizar a actividade empresarial das madeireiras, minimizando o seu efecto sobre as vías públicas como sempre foi o compromiso das empresas que conforman a Asociación.

Exemplo

En relación con esta idea, o colectivo manifesta a súa satisfacción polo excelente resultado do acordo que se mantén entre a Asociación e o Concello de Viveiro en relación á actividade madeireira en vías municipais, con especial agradecemento ás declaracións efectuadas recentemente por Jesús Fernández Cal, concelleiro de Obras neste municipio, e o seu recoñecemento expreso á actividade forestal, ao sector como responsable coa contorna e ao seu adecuado proceder na utilización de vías municipais.

A Asociación sinala como moi destacable que o titular dunha concellaría de Obras, encargada da verificación do estado das vías municipais, formalice este tipo de manifestacións, e aínda máis, que sinale que as empresas madeireiras de Lugo "realizan un uso responsable das vías municipais e a súa posterior reparación non baixo ameaza de sanción ou de execución de aval bancario ou fianza, senón baixo o paraugas da boa disposición entre a Administración e as empresas".

O colectivo de maderistas destaca que non é a tónica habitual este tipo de entendemento, que agradecen especialmente e ao que desexan dar a máxima visibilidade posible, como exemplo do traballo que se están desenvolvendo e queren desenvolver desde a Asociación co resto das administracións públicas competentes.

Negociación e acordos

Tras anos e anos de negociacións con diferentes administracións, estas declaracións significan para a Asociación que por fin "empézanse a recoñecer as boas prácticas das empresas forestais da provincia no exercicio da súa actividade", e a importancia da negociación e o acordo para a máxima satisfacción de ambas as partes.

A Asociación de Empresarios de 1ª Transformación da Madeira de Lugo foi sempre precursora de acordos coas administracións como o vixente no Concello de Viveiro, que significaron sempre unha garantía ante estas de a correcta actuación dunhas empresas madeireiras esixentes e totalmente responsables nesta materia.

Sinala que estes acordos son cada día máis importantes, pois a gran maioría dos axentes que ditan e establecen normas descoñecen a realidade dos traballos de explotación, a metodoloxía de traballo, os factores externos que afectan (como pode ser a meteoroloxía) e as posibles solucións que se adoptan en canto a organización do traballo.

Lembra tamén a existencia doutras trabas á actividade forestal non sempre tidas en conta, como a propia situación das infraestruturas do rural (en non poucas ocasións deficientes e que han de dar servizo tanto a pequenos núcleos de poboación como a todas as actividades económicas que alí se desenvolven), ao lastre que supón unha estrutura da propiedade minifundista que dificulta o uso de maquinaria, á imposibilidade dunha correcta organización da propiedade forestal ou a falta de vías de acceso unicamente para o servizo dos montes.

O colectivo empresarial de maderistas sinala que dar solución a este tipo de trabas evitaría ou minimizaría totalmente as incidencias da explotación forestal nas vías públicas e insiste na necesidade de diálogo e acordos para garantir que as empresas forestais poidan exercer a súa actividade con garantías.

Para máis información contactar coa Asociación no número de teléfono 982 20 32 33