Voltar atrás

Escrito o:

A ORCA: “inoportuna e antieconómica” nestos momentos

Esta semana presentamos alegacións á Ordenanza Reguladora da Contaminación Acústica (ORCA) que prepara o Concello de Lugo, en representación nosa e tamén na das asociacións empresariais integradas que poidan resultar afectadas e en apoio ás xa presentadas por outros colectivos que tamén forman parte desta Confederación, como o dos hostaleiros.

No documento de alegacións presentado, destacamos o noso desacordo coa nova Ordenanza do Concello en especial respecto de puntos como a súa "inoportunidade", que supoña novos investimentos "antieconómicos" dado o momento actual, que inclúa "disposicións con carácter retroactivo", cos "valores límite de inmisión en áreas industriais" ou mesmo coa "caducidade das licenzas".

Tamén nos facemos eco das demandas respecto diso desta Ordenanza manifestadas desde outros sectores como hostalaría ou panadarías e consideramos que "certas determinacións incluídas -na ORCA- resultarían, de aprobarse a mesma, sumamente prexudiciais para o sector empresarial en xeral".

Alegacións

A inicial e principal alegación da Confederación de Empresarios de Lugo á ORCA refírese á súa "inoportunidade". Entendemos que esta Ordenanza non é para nada necesaria nestes momentos; considera que "os mecanismos legais en relación coa contaminación acústica atópanse xa suficientemente desenvolvidos en todos os ámbitos competenciais, sendo de todo punto innecesario o esforzo engadido -técnico, administrativo, político e económico- que para un Concello como o desta cidade supón a elaboración desta Ordenanza". A protección ambiental está regulada mediante diferentes normas estatais e autonómicas, e mesmo a través da Ordenanza Municipal de Protección Ambiental de 1997;  "o marco legal e regulamentario nesta materia atópase xa suficientemente desenvolvido e actualizado" e a competencia prioritaria a nivel municipal debería ser "o coñecemento e control dos posibles focos de contaminación acústica mediante a elaboración dun verdadeiro MAPA DE RUÍDOS", o que aínda non se acometeu desde o Concello de Lugo.

Respecto dos "novos investimentos antieconómicos", consideramos que "algúns dos aspectos recolleitos na ORCA supoñen un serio problema para as empresas xa existentes, á vez que se converterán, polo seu alto nivel de esixencia, nunha traba considerable para os posibles emprendedores", dado que xerarían "un importante investimento económico que non resulta neste momento nin necesaria, nin oportuna, nin garantizadora dos fins pretendidos".

En relación ás "disposicións de carácter retroactivo", sinalamos que as disposicións primeira, segunda e terceira da ORCA establecen un prazo máximo de 12 meses para a adaptación das distintas actividades ás determinacións da Ordenanza, o que supón de facto "unha aplicación retroactiva da norma" que suporá  para as empresas xa existentes "a obrigatoriedade de cumprir cunha serie de esixencias técnicas non previstas no momento do seu establecemento e nun prazo de 12 meses, as cales en moitos casos levarán importantes investimentos económicos, dificilmente asumibles na situación económica actual". É necesario lembrar neste sentido a excepcionalidade da retroactividad das normas no noso ordenamento xurídico, pois prima o principio de seguridade xurídica.

Consideramos tamén inadecuada a rebaixa dos "valores límite de inmisión en áreas industriais": o establecido no artigo 13 da ORCA (de 8 horas a 22 horas, 70 dB, e de 22 a 8 horas 60 dB) supoñen un importante retroceso nos niveis actuais permitidos en zonas industriais (75 dB durante o día e 65 dB en horario nocturno), non resultando oportuna nin axustada esta rebaixa precisamente en zonas industriais, e "chamando poderosamente a atención" que, con todo, rebáixese o nivel de esixencia en relación ás zonas residenciais, onde a contaminación acústica si chocaría co dereito a descanso dos cidadáns. O cumprimento desta disposición afectaría á actividade industrial das nosas empresas, na súa maioría pemes familiares que, ademais, veríanse imposibilitadas para cumprir co investimento económico que a adaptación a esta norma suporía, especialmente en materia de illamentos.

Ademáis, o artigo 12 da ORCA, apartado 3ª, que establece a "caducidade das licenzas sen funcionamento cando trascurran seis meses desde a súa concesión sen iniciarse a mesma ou iniciada prodúzase un cesamento efectivo": consideramos que este prazo de seis meses de inactividade é "demasiado curto" en consonancia coa situación económica actual, e podería implicar o ?peche de negocios en supostos, como serían os casos de sucesión empresarial?.

Hostalaría

Facemos tamén as nosas reivindicacións do sector de hostalaría en relación ás directrices que inclúe a ORCA e que lles afectan directamente. Manifestamos nosa absoluta desconformidade co artigo 61.a, que prohibe a autorización para instalar terrazas e veladores en establecementos de determinados tipos situados en áreas residenciais, polo agravio que supón respecto doutros locais aos que si se lles permite, así como pola importancia que este tipo de espazos ten hoxe día para os locais de hostalaría, en especial tras a aprobación da Lei Antitabaco. Consideramos que esta medida resulta "rigorista en exceso e certamente inútil", á vez que fai perigar a rendibilidade destes negocios.

Consideramos tamén en exceso rigoristas os requisitos establecidos no artigo 44 e o anexo IV da ORCA, pois se establecen unhas esixencias técnicas que dificultarán gravemente a instalación de novos negocios en determinadas áreas da cidade, ademais de prexudicar directamente a zonas de lecer xa consolidadas. No mesmo sentido valoramos o artigo 38 e os seus requisitos respecto dos vestíbulos de acceso a locais de restauración.