Voltar atrás

Escrito o:

Axudas para Emprendedores: Emigrantes Retornados

Co obxecto de apoiar o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus familiares, a Secretaría Xeral dá Emigración da Xunta de Galicia habilitou un programa de axudas que aínda poden solicitarse até o 15 de novembro de 2013, e a través do que se subvencionan os gastos iniciais que supón o seu establecemento como traballadores autónomos ou por conta propia, ou como como socios traballadores de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Máis concretamente, serán gastos subvencionables os de primeiro establecemento tales como gastos de notario e rexistro, taxas, licenzas administrativas, material de oficina non inventariable e honorarios profesionais xerados no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2013 e a finalización do prazo de xustificación recollido na resolución. Quedan excluídos do ámbito de aplicación os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

Requisitos

Poderán solicitar estas axudas as persoas galegas ou nadas en Galicia que, residindo fóra de España, retornen á Comunidade Autónoma galega, así como os seus cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/os fillos/as daquelas.

A maiores, haberán de cumprir outros requisitos como estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España, non transcorrer máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data da súa alta na Seguridade Social ou mutualidad do colexio profesional ou residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por outra banda, as persoas solicitantes deberán cumprir uns requisitos específicos. Os traballadores autónomos ou por conta propia haberán de ser titulares ou copartícipes dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens de nova creación, e terán que darse de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidad do colexio profesional que corresponda, no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2013.

Os socios traballadores de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado, pola súa banda, haberán de acreditar que a entidade da que son socios está legalmente constituída e/ou inscrita no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia e a súa afiliación á entidade na Seguridade Social e de cada unha das súas persoas traballadoras terá que producirse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 15 de e novembro de 2013.

Máis info

Acceso Sede Electrónica Xunta de Galicia